Vigra Sogelag

Her finn du informasjon om kven vi er og om korleis du kjem i kontakt med oss.


Formål

Vigra Sogelag vart skipa 1. februar 2001 og arbeider for å få fram Vigra si historie i gamal og nyare tid.

Medlem

Som medlem i Vigra Sogelag gir du eit viktig signal om at du støtter opp om aktivitetane til sogelaget, samtidig som du gir eit økonomisk bidrag. Du får også direkte informasjon om aktivitetane, samt invitasjonar til arrangement, og dermed ein betre moglegheit for å verte kjent med bygda di.

Du vert medlem ved å betale inn kr 150 til konto 6550.05.80741. Nye medlemer må gjerne sende e-postadressa si til styret, slik at vi lettare kan sende orienteringar. Ta kontakt med leiar om de har spørsmål om medlemskap.

Årsmøte

Høgaste instans i Vigra Sogelag er årsmøtet der alle medlemer har stemmerett. Årsmøtet vert halde kvart år i månadsskiftet februar/mars.

Styret

Styret til Vigra Sogelag er valt av årsmøtet og står for drifta og aktivitetane gjennom året. Ta gjerne kontakt med styret på e-post e-postadresse(denne går til leiar og nestleiar), eller direkte med styremedlemene.

Styret for 2018

MedlemFunksjonTelefonE-post
Olav Sindre Roaldleiar og kasserar902 61 711e-postadresse
Kjetil Molnesnestleiar926 06 119e-postadresse
Severin Haugenskrivar70 18 31 19e-postadresse
Turid Røsvikmedleme-postadresse
Samund Rørvikmedlem
Birgit Roaldvara
Sverre Ola Roaldvara
Ivar Bjørn Roaldvara

Skriftstyret

Skriftstyret har ansvar for Årsskriftet og fungerar som redaksjonsnemnd. Skriftstyret er utnemnt av styret, og per 2017 består skriftstyret av Severin Haugen, Turid Røsvik og Kjetil Molnes. Ønskjer du å bidra med artiklar eller innhald, så ta kontakt med eit medlem av skriftstyret, eller send e-post til e-postadresse(går til heile Skriftstyret).

Nettansvarleg

Nettsida vart utvikla av Stig Asle Vaksvik Synnes i 2014, og vert oppdatert årleg. For innspel, bidrag og melding om feil (inkludert språkvask), ta kontakt med e-postadresse(går til Stig).